top of page
j27.jpg

西方寺

西方寺,坐落於荃灣老圍村,背靠大帽山,前臨三疊潭,花木青蔥,流水潺湲,環境清幽,全寺連後山占地近二十萬平方公尺,由 上永下惺老和尚創建于1970年;乃仿中國宮殿式建築,琉璃瓦面,簷篷飛峭,莊嚴雄偉;四周群山環抱,綠樹成蔭,山明水秀,景致優雅。

​寒來暑往,歲月遷移;由於信眾與日俱增,殿堂不敷應用,故於一九九八年初開始重建,至二零零三年春圓滿落成。

寺院正中為仿古風格的大雄寶殿,下層為五觀堂,前為天王殿,兩側為鐘鼓樓;左右兩廂亦樓高兩層,上層為僧寮,下層為辦公室及客堂等,均為仿古建築,紅牆黃瓦,畫楝雕梁,古色古香。

沿大殿后拾級而上,可見一幢巍峨壯觀的萬佛寶塔及一座古樸清幽的藏經樓。

寺後山坡建有一所設備完善、可容納一百五十名長者的「佛教菩提護理安老院」。

山門前路橋原為單程,為容納假日節誕川流不息的遊人,後已改建為雙程,以方便四眾及車輛往來;再配合西方寺重建後的殿堂格局,將山門拓建為四柱三門的牌樓式建築,整體效果,更見莊嚴宏偉。

沿寺牆山坡修建而成之觀音山文化博覽區,亦於2004年初完峻。全區集中在寺院大雄寶殿左、僧寮樓後寺牆以下之山坡上,綿延近二、三十丈,坡面寬廣,懸崖陡峭,山石奇秀,主要分成五部份,包括:《妙法蓮華經·普門品》刻經;三十二觀音應化示現浮雕;觀音菩薩四十手印石刻;三十三觀音通俗立像;極樂世界之自然景觀及供養人壁畫等。佈局設計與造像風格以佛教經典為依據,每部份均含蘊豐富之教理與佛學意涵,是寺院建築與佛學宗教精神之體現。

​寺後是一座樓高九層之萬佛寶塔,每層供奉不同之佛像,而塔內之空間,為佛教文物館,陳列寺院長期搜集珍藏的不同朝代的佛像文物、法器、經卷及歷代高僧墨寶,以此作為佛教文化歷史和藝術的推廣。頂層更供養佛陀舍利,以便信眾瞻禮。

如今塔寺雙輝,巍峨莊嚴,全寺格調宜古宜今,氣象清新。現時每月均舉行法會,提倡念佛法門,積極闡揚淨土思想,推動人間佛教理念之落實;國內外慕名前來參與佛七之信徒日漸增多,宗風日盛,堪稱香港重要的淨土道場之一。

bottom of page